Хянах самбар

Татвар төлөлтийн тоо

Торгууль төлөлтийн тоо

Нэхэмжлэлээр төлсөн тоо

Үйлчилгээний авсан тоо